Download Zambian Music

T Low ft. The Kopala Pastor & Expart – Ulwendo Mp3 Download


ad

T Low ft. The Kopala Pastor & Expart – Ulwendo Mp3 Download 

Sensational Zambian Singer – T Low unveils new song entitled “Ulwendo” . It features one of the top rated rapper – The Kopala Pastor & Expart Hustler on a Ricore Made Beat.

Download Now

Lyrics below!

Intro….. Uhmmm, Ahaaaa aaaahhh

Ah, AH, Aaahhh aah

Chorus – 1 ( T-Low)

– Aba Bantu Balendwisha ine, bale

– Nkalifyo Mutwe, Ba fwaya nkawe

– Ulwendo balemona Lelo kale

– Natampile, Paka nkapwe,pabumi

– Bwandi, Bale nsosele fibi bafwaya

– Nkawe, ulwendo balemona lelo

– Kale natamiple, Paka nkapwe

– Aaaahh Aahhhh

– (Yelelele – Oh, “Tabaishiba eko nafuma

– Yelele Lele Lele

– LeLelo Oh, Yele Lele – Oh “Tabaishiba Eko nafuma”

– Yelele Lele Lele Lele – oh

– Yelelele – Oh, ” Tabaishiba Eko Nafuma ahhh

– Yelele Lele Lele

– LeLelo Oh, Yele Lele – Oh ” Tabaishiba Eko Nafuma

– Yelele Lele Lele Lele – oh)

VERSE – 1 (T-Low)

• Ulwendo Lu Natampila kale naleti

• Fye ati Bushiku Bumo nkafika

• Abampata bapepa bati kufite

• Babuke ba sanga nakatula

• Ngamwamumona eh, mumuchenefye

• Kumutima Ndekabila Dokotela eh

• Lilya Nali naimwe, nalimyafwile

• Mwalilenga nalikoma Kumutima Ehhh

• Nshalombelepwe Fyuma fyenu Nebo

• Mutende Nalekabila, Lelo mule

• Fwaya Nkawe…

Chorus 2

– Aba Bantu Balendwisha ine, bale

– Nkalifyo Mutwe, Ba fwaya nkawe

– Ulwendo balemona Lelo kale

– Natampile, Paka nkapwe,pabumi

– Bwandi, Bale nsosele fibi bafwaya

– Nkawe, ulwendo balemona lelo

– Kale natamiple, Paka nkapwe

– Aaaahh Aahhhh

– (Yelelele – Oh, Yelele Lele Lele

– LeLelo Oh, “Tabaishiba eko nafuma ahh

– Yele Lele – Oh “Tabaishiba eko nafuma ahhh

– Yelele Lele Lele Lele – oh

– Yelelele – Oh, “Tabaishiba Eko nafuma Ahhh. (A beshibe ko nafuma ngabalatota)

– Yelele Lele Lele

– LeLelo Oh, “Tabaishiba Eko Nafuma (A beshibe ko nafuma ngabala tota aba)

– Yele Lele – Oh

– Yelele Lele Lele Lele – oh)

Verse (ii) The Kopala Pastor

It’s been a rough journey mune over the years

-Amwishiba emonapita Nebo Over the years

-No doubt Ngamulatota

-Nefikondo fyenu Proudly Ngamulansonta Sonta

-Chabipilafye story mwaisanga pakati

-Ifilamba nechikonko Konse Nali Pakati

-Support takwali Nalifye One Ball

-That’s why neka ndavoma ukulisha Jombo

-What’s a man to do ? Whenever you looking at friends Kuku supporter Bafilwa

-Pa last kulaipompafye weka nokuchita ifyo bafilwa

-Nshakatale nakapo nga Bomfwa

-Ngalatwalilila Nebo Ukwimbila Abomfwa

Bridge…

• Balenkalifyo Mutwe, Ba fwaya Nkawe,

• Kale Natampile, Paka Nkapwe…. Yaaah

• Ahhhh…..

Verse (III) ” Expart”

Verse

Yalikosele banee ukwisafikako pano/

Mu Lwendo lwandi life yandi yonse yali pa Low/

Ifima chushi naletwika fyaiswile Balo/

Nshalabile Lesa wandi one day akapa Amapalo/

Balakabila ukumbona ndelomba/

Mu bumi bwandi balemponesha ama Lomba/

Taba believer efyo nchitafye nanomba/

Ala kumitima shabo kwaisulila ifilonda/ 1/2

Ameno mafupa batusekelafye ubufi /

ilingi abenesu ebatulasa nemifwi/

Pa journey yandi balepepelela downfall/

Noishiba kanshi nalyendelapo imitanfu

End Chorus

• Nkalifyo Mutwe, Ba fwaya nkawe

• Ulwendo balemona Lelo kale

• Natampile, Paka nkapwe,pabumi

• Bwandi, Bale nsosele fibi bafwaya

• Nkawe, ulwendo balemona lelo

• Kale natamiple, Paka nkapwe

• Aaaahh Aahhhh

• (Yelelele – Oh, Yelele Lele Lele

• LeLelo Oh, “Tabaishiba eko nafuma ahh

• Yele Lele – Oh “Tabaishiba eko nafuma ahhh

• Yelele Lele Lele Lele – oh

• Yelelele – Oh, “Tabaishiba Eko nafuma Ahhh. (A beshibe ko nafuma ngabalatota)

• Yelele Lele Lele

• LeLelo Oh, “Tabaishiba Eko Nafuma (A beshibe ko nafuma ngabala tota aba)

• Yele Lele – Oh

• Yelele Lele Lele Lele – oh)

Kas

Web Designer, Certified SEO & Entrepreneur. Get In Touch with Me +260764481377 | Email: kaszedhits@gmail.com
Back to top button